Historie

De Minister Calsschool is de opvolger van de Mariaschool, die in 1904 werd gebouwd in de Turfpoortstraat in Naarden-vesting. Deze katholieke school voor meisjes was een initiatief van de Zusters van het Arme Kind Jezus. In 1962 - inmiddels zijn ook jongens welkom op de Mariaschool - wordt besloten een nieuwe school te bouwen, een school die voldoet aan de eisen van de tijd, met lagere klaslokalen, in een lichter en moderner gebouw. Een school op een andere locatie bovendien, aangezien steeds meer leerlingen van buiten de vesting komen. Gekozen wordt voor de Johan Willem Frisolaan, midden in het gebied waar een nieuwe woonwijk zal verrijzen (Zuid-West II). 

Officiële opening

In 1965 zijn de eerste twee klaslokalen van de nieuwe Calsschool gereed. Het gebouw is dan nog niet omringd door woningen en staat op een kaal terrein achter de torenflat. De nieuwe behuizing wordt op 6 november 1965 officieel geopend door burgemeester Cramer; de naam van de school wordt onthuld door mevrouw Cals-Van der Heijden. De toenmalige minister-president kan vanwege zijn drukke werkzaamheden zelf niet aanwezig zijn. Op 7 december 1968, als de bouw is voltooid, is de oud-minister wel aanwezig om persoonlijk de zes lokalen omvattende Minister Calsschool officieel te openen.

Komst van de kleuters

Als uitvloeisel van de Wet op het Basisonderwijs (waardoor kleuter- en lager onderwijs worden samengevoegd) voegen de kleuters van kleuterschool De Turfjes zich in 1985 bij hun oudere leeftijdgenoten van de Calsschool. Geld voor uitbreiding is er niet en dus wordt in de bestaande behuizing een speelwerklokaal gecreëerd. In hetzelfde jaar krijgen bestuur en directie een forse tegenvaller te verwerken: het semi-permanente schoolgebouw uit 1968 wordt door de minister tot permanent gebouw benoemd, waarmee de hoop op nieuwbouw vervliegt. In de gevarenzone Na een aanvankelijke groei van het aantal leerlingen (begin jaren 70 zijn klassen van 40 tot 50 kinderen geen uitzondering en een extra noodlokaal moet uitkomst bieden), loopt dat aantal vanaf 1975 fors terug, vooral door de vergrijzing van het voedingsgebied van de school. In 1988 telt de school nog maar 120 leerlingen (en vijf leerkrachten) en in 1989 zit zij zelfs gevaarlijk dicht tegen de opheffingsnorm (112) aan. Vanaf dat moment zet echter de groei weer in; veel jonge gezinnen nemen hun intrek in de wijk en de Calsschool haalt opgelucht adem.

Ruimtegebrek

In augustus 1990 telt de school 150 leerlingen en begint het ruimtegebrek serieuze vormen aan te nemen. Het ministerie geeft toestemming om 100 vierkante meter bij te bouwen. Die meters worden ingevuld met een multifunctionele aula/speelzaal, nieuwe werkruimten en een nieuwe gang langs de lokalen. Tijdens de verbouwing worden de leerlingen vier maanden ondergebracht in de dan leegstaande Vestingschool aan de Gansoordstraat.

Drie lokalen erbovenop

De school blijft groeien en in 1995 wordt de 200ste leerling welkom geheten. Een verzoek bij de Raad van State om twee noodlokalen bij het eigen schoolgebouw te realiseren, wordt afgewezen, met als gevolg dat twee groepen gedurende twee jaar moeten worden ondergebracht in de Burgemeester Visserschool aan de Meerstraat. In 1997, als de school 220 leerlingen telt, mag er eindelijk uitgebreid worden. Het bestaande gebouw wordt compleet gerenoveerd, krijgt een teamkamer en een directiekamer en er worden drie nieuwe lokalen bovenop geplaatst. Tijdens de verbouwing verhuizen alle leerlingen tijdelijk naar de Visserschool. 

Locatie Naardermeerkwartier

Enkele jaren later is het weer raak: waar was gerekend op vergrijzing, zit de gemeente met een overschot aan kinderen in zijn maag. En dus wordt in 2000 op het veldje achter de garages aan de Maria Louiselaan een dependance gebouwd, bestaande uit vier noodlokalen plus bijbehorende voorzieningen: de locatie Naardermeer. De benodigde vrijstelling van het bestemmingsplan wordt verleend onder voorwaarde dat de noodlokalen na vijf jaar (met een uitloop naar tien jaar) weer zullen worden afgebroken. Directie en bestuur besluiten om door te groeien naar een school bestaande uit zestien groepen: vier kleutergroepen en vanaf groep 3 parallelgroepen.

Nieuwe dependance

Al in 2002 nadert het leerlingenaantal de 300 en is duidelijk dat de Calsschool opnieuw uit zijn jasje dreigt te groeien. Drie jaar later wordt de Naardermeerkwartierlocatie tijdelijk (voor maximaal vijf jaar) uitgebreid met twee lokalen plus een hal voor handenarbeid en overblijf. In datzelfde jaar stelt de gemeenteraad eindelijk geld beschikbaar voor de voorbereidingen en de bouw van een nieuwe dependance van acht lokalen aan de Verlengde Fortlaan. In november 2008, drieënhalf jaar en vele juridische procedures later, wordt het licht op groen gezet: de Raad van State wijst in hoger beroep alle bezwaren van buurtbewoners af en de bouw kan eindelijk beginnen!

Opknapbeurt locatie Naardermeerkwartier

Aansluitend aan de oplevering van de nieuwbouw wordt de locatie Naardermeerkwartier flink opgeknapt. Een nieuwe inrichting van de bovenverdieping, een renovatie van de toiletgroepen een volledige schilderbeurt en vervanging van de vloerbedekking zijn de meest ingrijpende werkzaamheden. In juni 2010 is het opgeknapte schoolgebouw weer in gebruik genomen.

Huisvesting van de Minister Calsschool vanaf schooljaar 2010-2011

Onze leerlingen volgen het onderwijs in een tweetal modern uitgeruste, permanente schoolgebouwen. Naast de groepsruimten is voorzien in extra ruimten voor het werken met individuele kinderen en groepjes leerlingen. Ook zijn er voldoende voorzieningen voor de directie, het personeel, de administratie en de interne begeleiders. Beide locaties beschikken over een schoolbibliotheek. Op beide locaties zitten gemiddeld 200 leerlingen. In het kader van de verduurzaming is er in beide schoolgebouwen in het schooljaar 2016-2017 geïnvesteerd in de aanleg van zonnepanelen en ledverlichting. In beide gebouwen is nu sprake van een stroom neutrale situatie. Wij zijn hier erg blij mee en ook super trots op. Samen met de leerlingen zullen wij blijvend aandacht besteden aan het belang van een duurzame samenleving.

Home Over ons Historie