Medezeggenschapsraad

Wat doet een MR?

De Medezeggenschapsraad van de Calsschool wordt door het bestuur en de directie gevraagd (wettelijk) instemming te verlenen op een aantal voorstellen. Voorbeelden zijn de vaststelling van het sociaal jaarverslag en de vaststelling van de formatie voor het volgende schooljaar. Daarnaast zijn er onderwerpen waar de MR (on-) gevraagd advies geeft. Voorbeelden hiervan zijn de organisatie van de TSO, de invoering van het passend onderwijs of de vaststelling van het strategisch meerjarenplan van de school.  

De MR is te bereiken via het mailadres mr@calsschool.nl

Wie maakt deel uit van de MR?

De MR bestaat uit 6 personen: 3 teamleden en 3 ouders. Daarnaast is er ook een veiligheidscoördinator op de Calsschool die onder de MR valt.

Graag stellen wij ons voor (oudergeleding):

 

*Vacature

 

Benjamin van de Klundert

Mijn naam is Benjamin van de Klundert, 37 jaar, sinds april dit jaar woonachtig in Naarden. Ik ben getrouwd met Jessy, en onze oudste dochter Vesper (4) is in september begonnen in groep 1/2A. Onze jongste dochter Doris (2) gaat nu nog naar de opvang, maar wordt al aangestoken door de goede sfeer wanneer zij meegaat om Vesper te brengen/te halen. Zelf geef ik in het dagelijkse leven leiding aan de afdeling acceptatie van Movir, marktleider binnen Nederland op het gebied van arbeidsongeschiktheidsverzekeringen en onderdeel van Nationale Nederlanden (NN Group N.V.). Ik vind het belangrijk om betrokken te zijn bij de school en als MR-lid is dit voor mij een uitgelezen mogelijkheid om deze betrokkenheid te tonen. Het nauw betrokken zijn bij de school, als schakel tussen school en ouders, en het meepraten en -beslissen over het beleid spreken mij erg aan. 

Edwin Lambregts

Mijn naam is Edwin Lambregts. Ik ben woonachtig in Bussum. In het dagelijks leven werk ik bij DNB in het toezicht op financiële instellingen. Ik ben getrouwd met Inez en samen hebben we twee jongens. Onze oudste zit in het VO, na 8 jaar een hele leuke tijd te hebben gehad op de Calsschool. Onze jongste zit in groep 6a en gaat elke dag met veel plezier naar school. Ik zie in het lidmaatschap van de MR een mooie kans een positieve bijdrage te leveren aan het reilen en zeilen op de Calsschool. Goed basisonderwijs is super belangrijk als fundament waarop kinderen hun talenten ontplooien. Ik kijk ontzettend uit naar een rol in de MR van de Cals om mij in te zetten voor een optimale leer- en werkomgeving voor de kids en de medewerkers!

Wat is en doet een ouderraad?

De Ouderraad (OR) is een groep actieve en enthousiaste ouders, die zich inzet voor de Calsschool. Een van de belangrijkste doelstellingen van de OR is proberen de betrokkenheid van ouders bij de school te vergroten. De Ouderraadleden leveren hand- en spandiensten op school, ze organiseren activiteiten en denken mee over de opzet en organisatie van het onderwijs. Verder kan de OR advies uitbrengen aan de medenzeggensschap (MR) en gaat ze over de ouderbijdrage.

Naast het dagelijks bestuur (voorzitter, secretaris en penningmeester) bestaat de ouderraad uit vier werkgroepen:
1. Festiviteiten (o.a. Sinterklaas, Kerst, zomerfeest)
2. Verkeer (o.a. verkeersbrigadiers)
3. Sport (o.a. schoolvoetbaltoernooi en avondvierdaagse)
4. Onderwijsondersteunende activiteiten (o.a. schoolbibliotheek)

Deze werkgroepen zijn verantwoordelijk voor de organisatie van activiteiten (van Sinterklaasviering tot sportdag en BAVI-lezen) en voor de coördinatie van de inzet van hulpvaardige ouders (van verkeersbrigadiers tot luizenmoeders en webmasters). En het moge duidelijk zijn: de ouderraad kan pas goed functioneren met de hulp en inzet van vele ouders.

Jaarvergadering

Alle ouders van de school zijn automatisch lid van de oudervereniging. In het begin van het schooljaar nodigt de ouderraad alle ouders uit voor de algemene ledenvergadering (ALV). In deze bijeenkomst legt de OR (financiële) verantwoording af. Daarnaast kunnen ook speciale thema-avonden door de ouderraad worden georganiseerd. 

Leden ouderraad

Voor vragen kunt u contact opnemen met ouderraad@calsschool.nl.

Home Voor de ouders MR & OR