Ons onderwijs

Uitgangspunt voor ons onderwijs is de actuele ontwikkelingsfase waarin de leerlingen zich bevinden. Leerlingen staan centraal. Onderwijs richt zich op persoonlijke ontwikkeling (sociaal-emotioneel en cognitief) en voorbereiding op maatschappij en vervolgonderwijs.

Doelen zijn vooraf vastgesteld. Voor verschillende groepen kunnen verschillende doelen worden gehanteerd. Daarbij worden ook minimumdoelen aangehouden. Methodes dienen als leidraad om te voldoen aan landelijk overeengekomen kern- en tussendoelen. Inhouden worden grotendeels bepaald door de gehanteerde methodiek, methode of leerlijn. Voor zwakkere leerlingen worden onderdelen achterwege gelaten en sterkere leerlingen krijgen aanvullend aanbod.

Leerlingen volgen instructie veelal klassikaal. Daarnaast wordt verlengde instructie en/of pre-teaching aangeboden aan de leerlingen die dat nodig hebben. Voor extra instructie wordt de instructietafel als organisatorisch middel ingezet. Verwerkingsactiviteiten zoals inoefenen vinden gevarieerd plaats. Leerlingen kunnen kiezen uit verschillende werkvormen, passend bij eigen leerstijl en voorkeuren. De daadwerkelijke bestede tijd kan van leerling tot leerling variëren, afhankelijk van de gestelde doelen en de interesse van de leerling. Tijd wordt (deels) vastgelegd in het rooster.

De leraar is verantwoordelijk voor wat de leerling krijgt aangeboden (en op welk moment). De leraar is ook observator. Hij/zij stelt vast welke leerlingen meedoen en bepaalt dat op grond van observaties en vorderingen. Er ligt een sterk accent op regelmaat, ordelijk verloop van lessen, instructievaardigheden en organisatie.

Methodes fungeren als (primaire) leidraad. Om af te kunnen stemmen op de belevingswereld en de betekenis voor leerlingen, worden naast methodes ook andere formele en informele materialen en bronnen gebruikt (zowel binnen als buiten de klas en school). Daarnaast worden er materialen ingezet voor zwakkere en sterkere leerlingen.

We werken met een jaarklassensysteem. Op groepsniveau wordt klassikaal, in deelgroepen of kleine groepjes, in tweetallen en individueel gewerkt.

Evalueren vindt in de groepen 3 tot en met 8 plaats aan de hand van (gestandaardiseerde) toetsen, aangevuld met observatiegegevens en een leerlingvolgsysteem. Er worden zowel methode-gebonden als methodeonafhankelijke toetsen gebruikt, aangevuld met observaties. Resultaten worden vergeleken met de gemiddelde resultaten en/of nagestreefde doelen. In de kleuterbouw is het evalueren meer gericht op de groei van het individu, gerelateerd aan de eigen vorderingen. Ook voor hen wordt een leerlingvolgsysteem met observatiegegevens bijgehouden.

Voor meer informatie over ons onderwijs en onze school kunt u de schoolgids bekijken.

Schoolgids Minister Calsschool (pdf, 618KB)

Home Over ons Ons onderwijs